INKOOP EN VERKOOP VOORWAARDEN

Algemene inkoopvoorwaarden van Marty Brugmans (Tintaan B.V.)

Artikel 1. Begrippen

TINTAAN B.V.:                      in haar hoedanigheid van koper of opdrachtgever.

Wederpartij:                           de verkoper, opdrachtnemer, of dienstverlener.

Order:                                     een vastgelegd verzoek van TINTAAN B.V. aan de wederpartij tot het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werken.

Overeenkomst:                     de rechtshandeling waarbij partijen tegen over elkaar verplichtingen aangaan, dan wel het document waarin deze verplichtingen zijn vastgelegd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten aan TINTAAN B.V., of het uitvoeren van werken voor TINTAAN B.V. gevestigd te Den Bosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22050794 en gelden ten volle, tenzij schriftelijk ander wordt overeengekomen.

2. De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn in de in het eerste lid genoemde gevallen uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. Indien de overeenkomst betrekking heeft op roerende zaken in het buitenland, dan zijn deze voorwaarden eveneens uitdrukkelijk niet van toepassing en wordt het Weens Koopverdrag uitgesloten.

4. Op alle door TINTAAN B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

5. Voor het uitbrengen van een aanbod betaalt TINTAAN B.V. geen rekenvergoeding.

Artikel 3. Geldigheidsduur van een aanbod

1. Een aanbod van een wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van 3 maanden na ontvangst door TINTAAN B.V., tenzij de uitnodiging van TINTAAN B.V. tot het doen van een aanbod een afwijkende termijn inhoudt.

2. TINTAAN B.V. kan een aanbieding ook na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn aanvaarden. Deze aanvaarding is geldig, tenzij de wederpartij zich binnen 14 dagen schriftelijk op de overschrijding van de termijn beroept.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van een aanbieding van de wederpartij door een daartoe juridisch bevoegde persoon van TINTAAN B.V..

2. Indien een order volgt op een aanbieding van de wederpartij dan komt de overeenkomst tot stand op het moment van dagtekening van de schriftelijke plaatsing van de order door TINTAAN B.V.. Indien de order afwijkt van de aanbieding van de wederpartij, dan komt de overeenkomst conform de order tot stand, tenzij de wederpartij de order binnen 10 dagen na dagtekening schriftelijk verwerpt.

3. Indien een order door TINTAAN B.V. wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van de wederpartij dan komt de overeenkomst tot stand indien en op het moment dat binnen 10 werkdagen na dagtekening van de order de zaken overeenkomstig de order worden geleverd dan wel een schriftelijke orderbevestiging geheel conform de order van TINTAAN B.V. wordt ontvangen van de wederpartij.

4. Bij afwijkingen in de orderbevestiging van de wederpartij dient hij eerst overleg met TINTAAN B.V. te voeren dat moet leiden tot een bijgestelde schriftelijke order. Indien niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de order een orderbevestiging geheel conform order is ontvangen door TINTAAN B.V. is TINTAAN B.V. gerechtigd de order elders te plaatsen, de oorspronkelijke order wordt dan als vervallen beschouwd.

5. Bij afroepcontracten dient het verzenden van een order tot deellevering binnen het kader van de afroepovereenkomst als de totstandkoming van een aparte overeenkomst te worden gezien waarop deze algemene inkoopvoorwaarden eveneens van toepassing zijn.

7. De wederpartij is verplicht om alle door TINTAAN B.V. gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de beoordeling van enige aanbieding van de wederpartij, de voorbereiding van de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld aan TINTAAN B.V. volledig en correct te verschaffen. TINTAAN B.V. zal op grond hiervan de aanbieding van de wederpartij beoordelen en eventueel een overeenkomst aangaan.

8. Indien de in lid 7 bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of niet correct door de wederpartij blijken te zijn verschaft, is de wederpartij zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim en zal TINTAAN B.V. gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, c.q. haar eigen verplichtingen op te schorten.

Artikel 5. Wijzigingen

1. TINTAAN B.V. is met betrekking tot de order te allen tijde bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken en/ of te verrichten diensten moeten worden gewijzigd.

2. Indien de wijziging naar het oordeel van de wederpartij gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs, levertijd en kwaliteit zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, TINTAAN B.V. hieromtrent zo spoedig mogelijk doch ten hoogste binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk informeren.

3. Indien deze gevolgen naar het oordeel van TINTAAN B.V. onredelijk zijn ten opzichte van de aard van de wijziging is TINTAAN B.V. bevoegd om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.

4. De wederpartij mag slechts na schriftelijke toestemming van TINTAAN B.V. wijzigingen in de omvang, de samenstelling en/of hoedanigheid van te leveren zaken en de betreffende verpakkingen aanbrengen en/of uitvoeren.

Artikel 6. Risico en eigendomsoverdracht

1. Het eigendom en het risico van zaken gaat over op TINTAAN B.V. zodra deze zijn afgeleverd en zo nodig gemonteerd en/of geïnstalleerd en goedgekeurd als bedoeld in artikel 11.4.

2. Indien TINTAAN B.V. de zaken afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding van de overeenkomst of op vervanging van de zaken inroept, blijven zij voor risico van de wederpartij.

3. Door de wederpartij gemaakte eigendomsvoorbehouden zijn niet van toepassing. TINTAAN B.V. wijst hiermee een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De wederpartij aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk.

Artikel 7. Prijzen

1. De prijs geldt voor levering franco aan huis van TINTAAN B.V. c.q. de overeengekomen plaats van levering. In deze prijs is begrepen de verpakkings-, vracht en verzekeringskosten. Alle valutarisico’s, douanekosten en in- en uitvoerrechten zijn voor rekening van de wederpartij. De prijs is exclusief omzetbelasting.

2. De overeengekomen prijs is vast, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 8. Betaling

1. TINTAAN B.V. zal de factuur van de wederpartij binnen dertig (30) dagen na ontvangst betalen. In het geval dat de factuur is ontvangen voordat de zaken en/of diensten in hun geheel zijn geleverd, zal TINTAAN B.V. deze binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de levering betalen.

2. De factuur van de wederpartij dient te worden gezonden  en te naam gesteld aan de opgegeven contactpersoon van TINTAAN B.V.

Voorts dient de factuur het opdrachtnummer en de betreffende goederen, diensten en/of werken gespecificeerd te vermelden.

3. Facturen die hieraan niet voldoen, zullen niet in behandeling genomen worden en worden teruggezonden.

4. Betaling door TINTAAN B.V. houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

5. In het geval dat de TINTAAN B.V. zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan zal zij tot niet meer gehouden zijn dan tot vergoeding van de wettelijke rente en dit niet eerder verschuldigd zijn dan nadat zij door de wederpartij schriftelijk een redelijke termijn heeft gekregen om haar verplichtingen alsnog na te komen.

6. TINTAAN B.V. kan verlangen dat de wederpartij voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor TINTAAN B.V. acceptabele instelling om de nakoming van de verplichtingen door de wederpartij zeker te stellen.

7. Dit artikel laat de eventuele rechten van de TINTAAN B.V. tot onder andere opschorting, het uitoefenen van een retentierecht, ontbinding en verrekening onverlet.

Artikel 9. Verrekening

1. TINTAAN B.V. is te allen tijde bevoegd, bedragen die zij aan de wederpartij verschuldigd is, te verrekenen met al hetgeen zij te eniger tijd al dan niet opeisbaar van de wederpartij heeft of zal hebben te vorderen.

Artikel 10. Kwaliteit, garantie, keuring

1. De wederpartij staat er voor in dat de geleverde zaken, diensten en/of werken en eventueel de installatie/montage daarvan zijn zoals overeengekomen en derhalve, onder meer, van goede kwaliteit zijn, nieuw zijn (tenzij anders overeengekomen), vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voorts van deugdelijk materiaal zijn gemaakt en voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en aan de geldende milieu-normen. De wederpartij garandeert tevens dat de geleverde zaken onbezwaard zijn en vrij van beslagen.

2. De wederpartij zorgt ervoor dat ondermeer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, technische documentatie, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het door TINTAAN B.V. schriftelijk aangegeven doel, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

3. De wederpartij garandeert dat de geleverde zaken en/of werken tenminste één jaar na levering vrij zijn van fabricage-, constructie-, ontwerp- en materiaalfouten. Met betrekking tot de geleverde diensten verleent de wederpartij een garantie gedurende tenminste één jaar vanaf de datum van levering daarvan.

4. De in lid 3 genoemde garantieperiode wordt verlengd met de tijd gedurende welke van de zaken, diensten en/of werken wegens een aan de wederpartij toe te rekenen gebrek of ongeschiktheid, niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. In geval van herstel of vervanging van de zaken, diensten en/of werken of delen daarvan, zal ten opzichte van deze zaken, diensten en/of werken of onderdelen de volle garantietermijn weer in werking treden.

5. De wederpartij garandeert verder dat de door hem geleverde zaken, diensten en/of werken op generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, octrooien merkrechten. De wederpartij vrijwaart TINTAAN B.V. dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan.

6. Indien de zaken, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1, zal de wederpartij voor zijn rekening de zaken ter keuze van TINTAAN B.V. op eerste aanzegging herstellen of vervangen.

7. Indien TINTAAN B.V. aangeeft herstel of vervanging te wensen, zal de wederpartij binnen een door TINTAAN B.V. aan te geven redelijke termijn na dagtekening van het schriftelijk bericht van TINTAAN B.V. zorg dragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken. In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de wederpartij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de wederpartij niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft TINTAAN B.V. het recht herstel of vervanging voor rekening en risico van de wederpartij zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.

8. De wederpartij dient binnen een werkdag na dagtekening van het schriftelijk bericht van TINTAAN B.V. dat de zaken zijn afgekeurd de afgeleverde zaken voor rekening en risico van de wederpartij terug te halen. Indien de wederpartij niet binnen een werkdag na dagtekening van de schriftelijke melding de afgekeurde geleverde zaken terughaalt, heeft TINTAAN B.V. het recht de zaken aan de wederpartij voor diens rekening te retourneren en heeft TINTAAN B.V. recht op creditering van eventueel reeds gefactureerde zaken.

Artikel 11. Levering

1. De wederpartij is gehouden om de zaken, diensten en/of werken in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van levering op de overeengekomen bestemming te leveren.

2. De wederpartij is slechts bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden na voorafgaande schriftelijke toestemming van TINTAAN B.V., welke toestemming TINTAAN B.V. niet op onredelijke gronden zal onthouden en waaraan de TINTAAN B.V. nadere voorwaarden kan verbinden.

3. De tussen de TINTAAN B.V. en de wederpartij overeengekomen levertijd, dan wel tijdstip van levering, geldt als een fatale termijn, behoudens die omstandigheden die als overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt.

4. De zaken, diensten en/of werken worden geacht te zijn geleverd, op het moment dat deze door de wederpartij op de door de TINTAAN B.V. aangewezen plaats zijn afgeleverd en de TINTAAN B.V. daar vrij kan beschikken over deze zaken, diensten en/of werken. In het geval dat er sprake is van levering van diensten of werken, dan geldt het moment waarop de dienstverlening casu quo het werk is voltooid als moment van levering.

5. Deelleveringen zijn behoudens schriftelijke toestemming van TINTAAN B.V. niet toegestaan.

6. Indien de wederpartij redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn zijn verplichtingen jegens TINTAAN B.V. tijdig na te komen, dan is hij verplicht de TINTAAN B.V. hiervan onder vermelding van de redenen per omgaande op de hoogte te stellen en dit vervolgens schriftelijk aan de TINTAAN B.V. te bevestigen. De mededeling van de wederpartij ontslaat hem niet van zijn verplichtingen ter zake de fatale termijn.

7. De wederpartij:

 • draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de zaken, diensten en/of werken tot de tijd dat deze zijn afgeleverd;
 • sluit voor eigen rekening en risico een overeenkomst voor het vervoer van de zaken, diensten en/of werken naar de plaats van a levering en zorgt daarbij voor een adequate verzekering;
 • draagt alle risico’s van verlies of beschadiging van de zaken die aan TINTAAN B.V. worden verhuurd of aan TINTAAN B.V.  ter beschikking worden gesteld en zorgt daarbij voor een adequate verzekering;
 • dient TINTAAN B.V. vooraf tijdig te informeren over de verzending van de zaken, diensten en/of werken, alsmede elke andere kennisgeving te doen die TINTAAN B.V. nodig heeft om de maatregelen te treffen die normaliter vereist zijn om de zaken, diensten en/of werken  in ontvangst te kunnen nemen;
 • dient voor eigen rekening TINTAAN B.V. te voorzien van de gebruikelijke vervoersdocumenten die TINTAAN B.V. nodig heeft om de zaken, diensten en/of werken in ontvangst te nemen;
 • voorziet op eigen kosten in verpakking die vereist is voor de aflevering van de goederen, diensten en/of werken. De verpakking dient van de daartoe geëigende merken te worden voorzien en dient op verzoek van de TINTAAN B.V. te worden teruggenomen.

Artikel 12: Verpakking en verzending

1. De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en conform voorschriften van TINTAAN B.V. te worden gemerkt, zodat zij bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken. De wederpartij is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet behoorlijke verpakking.

2. Alle verpakking blijft na de levering eigendom van de wederpartij en dient door deze retour te worden genomen.

3. Indien er op verzoek van TINTAAN B.V. door de wederpartij verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 13. Nakoming

1. Indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan TINTAAN B.V. eisen dat de wederpartij het ontbrekende aflevert of de zaken herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de wederpartij.

2. Indien de wederpartij niet, nadat hij daartoe door TINTAAN B.V. schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te stellen bekwame termijn voldoet aan een eis als bedoeld in het vorige lid, kan TINTAAN B.V. zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de aflevering, het herstel of de vervanging door een derde doen plaatsvinden en de kosten daarvan op de wederpartij verhalen.

3. De beide vorige leden laten de andere rechten of vorderingen onverlet die TINTAAN B.V. aan een tekortkoming kan ontlenen.

Artikel 14. Overmacht

1. TINTAAN B.V. is jegens de wederpartij niet tot afname van de van de wederpartij bedongen prestatie en ook voor het overige niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, indien TINTAAN B.V. het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden als gevolg van overmacht aan de zijde van TINTAAN B.V., waaronder in ieder geval een of meerdere van de navolgende omstandigheden:            arbeidsongeschiktheid van, c.q. het tekortschieten in de nakoming door de artiest(en) van zijn verplichtingen, het tekortschieten door (andere) wederpartijen van TINTAAN B.V. in de nakoming van hun verplichtingen, maatregelen van overheidswege, transportmoeilijkheden, brand, staking, werkonderbreking, epidemie, sluiting van de plaats van het evenement, onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de plaats van het evenement, oproer, oorlogsomstandigheden, nationale rouw als gevolg van het overlijden van een lid van het koninklijk huis of regering, extreme weersomstandigheden en alle overige van de wil van TINTAAN B.V. onafhankelijke omstandigheden.

2. In geval van overmacht heeft TINTAAN B.V. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat TINTAAN B.V. gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en zover TINTAAN B.V. reeds enige aanbetaling aan de wederpartij heeft verricht, zal de wederpartij deze aan TINTAAN B.V. restitueren, behoudens voor zover deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de wederpartij verrichte prestatie.

3. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien hij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het onderstaande voor zijn rekening komt. Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van de wederpartij de navolgende omstandigheden:

 • niet of niet tijdig presteren door enige wederpartij of andere opdrachtnemer van de wederpartij;
 • personeelstekort, staking, ziekteverzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van de wederpartij;
 • ongeschiktheid van of gebrek van in hulp- en transportmiddelen en andere zaken waarvan de wederpartij gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • gedragingen van personen waarvan de wederpartij gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door de wederpartij gekozen transportmiddelen;
 • verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens de wederpartij;
 • overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit- en doorvoerverboden van door de wederpartij te leveren zaken;
 • niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q. vergunningvereisten, overige normen en richtlijnen door de wederpartij.

4. Indien de wederpartij zich jegens TINTAAN B.V. op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht beroept, dan heeft TINTAAN B.V. het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat TINTAAN B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding van schade of anderszins. Indien en voor zover TINTAAN B.V. reeds enige betaling aan de wederpartij heeft verricht, zal de wederpartij deze aan TINTAAN B.V. restitueren, ook indien deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de wederpartij verrichte prestatie.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. De wederpartij vrijwaart TINTAAN B.V. voor aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde producten, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de producten-aansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van handelen of nalaten van de wederpartij of zijn hulppersonen.

2. De wederpartij dient zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel voldoende te verzekeren en verleent TINTAAN B.V. desgewenst inzage in de betreffende polissen.

3. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats producten zijn afgeleverd, die aan de overeenkomst beantwoorden, is de wederpartij aan TINTAAN B.V. een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van de desbetreffende producten, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. Indien de aflevering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

4. De boete komt TINTAAN B.V. toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

 • zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van producten die aan de overeenkomst beantwoorden;
 • zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

5. De boete wordt verrekend met de door TINTAAN B.V. verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 16. Verzekering

1. De wederpartij is verplicht de zaken die zij ter bewerking of verwerking in het kader van de overeenkomst met TINTAAN B.V. ontvangt, dan wel voor TINTAAN B.V. houdt op de gebruikelijke polisvoorwaarden te verzekeren tegen schade, verlies of diefstal. Op verzoek van TINTAAN B.V. dient een kopie polis aan haar te worden overgelegd.

2. Ingeval de wederpartij zaken voor TINTAAN B.V. houdt is zij verplicht om TINTAAN B.V. na een daartoe strekkend verzoek als medeverzekerde in de betreffende polissen te laten vermelden.

Artikel 17. Geheimhouding

1. De wederpartij garandeert de geheimhouding tegenover

derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig van TINTAAN B.V. die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht.

Artikel 18. Overdracht van verplichtingen

1. De wederpartij is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van TINTAAN B.V. aan derden over te dragen. Aan deze toestemming kunnen door TINTAAN B.V. nadere voorwaarden worden verbonden.

Artikel 19. Ontbinding

1. Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding en het recht op schadevergoeding is TINTAAN B.V. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 • de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;
 • de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend;
 • er sprake is van stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van de wederpartij.

2. Indien de overeenkomst is ontbonden is de wederpartij verplicht de prijs, voor zover reeds betaald, aan TINTAAN B.V., terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden betreft het een evenredige terugbetaling, alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

3. Door de ontbinding worden de openstaande vorderingen van TINTAAN B.V. onmiddellijk opeisbaar.

4. De wederpartij verplicht zich op het eerste moment dat de wederpartij weet van een aanvraag van haar faillissement of surseance van betaling hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan TINTAAN B.V.. Ook bij verlening van surseance of faillietverklaring dient de wederpartij hiervan onmiddellijk mededeling te doen.

5. TINTAAN B.V. behoudt zich het recht voor bij prijsverhogingen de overeenkomst te ontbinden.

6. In geval van ontbinding als bedoeld in lid 1 is TINTAAN B.V. nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. De wederpartij is gehouden TINTAAN B.V. te vrijwaren van vorderingen van derde die tengevolge van de ontbinding mochten ontstaan.

Artikel 20. Conversie van bepalingen

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

2. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

Artikel 21. Geschillen

1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg of door arbitrage tot een oplossing worden gebracht.

2. Indien partijen niet tot een oplossing komen zullen de geschillen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks schriftelijk en aangetekend verklaart.

Algemene verkoopvoorwaarden van Marty Brugmans (Tintaan B.V.)

Artikel 1. Begrippen

TINTAAN B.V.:                      in haar hoedanigheid van verkoper of opdrachtnemer.

Wederpartij:                           de koper of opdrachtgever die de opdracht voor het uitvoeren van de te verrichten diensten of werkzaamheden aan TINTAAN B.V. heeft verstrekt.

Order:                                     een vastgelegd verzoek van wederpartij aan TINTAAN B.V. tot het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden.

Overeenkomst:                     de rechtshandeling waarbij partijen tegen over elkaar verplichtingen aangaan, dan wel het document waarin deze verplichtingen zijn vastgelegd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten waarbij TINTAAN B.V., gevestigd te Den Bosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22050794, optreedt als verkoper dan wel opdrachtnemer, en gelden ten volle, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. De algemene voorwaarden van de wederpartij zijn in de in het eerste lid genoemde gevallen uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. Op alle door TINTAAN B.V. gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De door TINTAAN B.V. gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. TINTAAN B.V. is slechts aan offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 14 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. TINTAAN B.V. is niet eerder gebonden dan na schriftelijke aanvaarding van de aanbiedingen en/of offerte door de wederpartij. Voorts is TINTAAN B.V. alleen gebonden aan hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3. Indien schriftelijke aanvaarding achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst desalniettemin geacht tot stand te zijn gekomen indien TINTAAN B.V. reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken of uitlatingen van of namens de wederpartij waarop TINTAAN B.V. in redelijkheid kon en mocht vertrouwen.

4. De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere (toekomstige) heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. De in de aanbiedingen en offertes vermelde prijzen zijn, exclusief reis- en verblijfkosten in het buitenland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6. Gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, in door TINTAAN B.V. verstrekte catalogi, circulaires, folders en in door haar geplaatste advertenties, dan wel op een andere wijze door TINTAAN B.V. bekendgemaakt, zijn nimmer bindend en zijn slechts bedoeld om de wederpartij een algemene voorstelling te geven van hetgeen TINTAAN B.V. aanbiedt.

7. Door TINTAAN B.V. getoonde of verstrekte monsters of modellen dienen slechts als aanduiding te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

8. Door TINTAAN B.V. vermelde oppervlakten of andere afmetingen en aanduidingen dienen eveneens slechts als aanduiding te worden beschouwd, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

9. Een samengestelde prijsopgave verplicht TINTAAN B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

10. Al hetgeen in het kader van een aanbieding, offerte of overeenkomst door TINTAAN B.V. ter beschikking wordt gesteld, zoals gegevens, ontwerpen en gebruiksvoorschriften, blijft materiaal en intellectueel eigendom van TINTAAN B.V. en mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TINTAAN B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Condities bij aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. De wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet

op.

3. Indien de wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de wederpartij met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van TINTAAN B.V. op de wederpartij direct opeisbaar. Met ingang van de dag waarop de wederpartij in verzuim is, is hij aan TINTAAN B.V. een vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente met een minimum van 1½% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, alsmede gehouden tot betaling van door TINTAAN B.V. te maken buitengerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van de te betalen hoofdsom, zulks met een minimum van € 125,00 onverminderd eventuele door de wederpartij krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

4. Indien de wederpartij met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is TINTAAN B.V. gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende welke de wederpartij een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van TINTAAN B.V. om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen TINTAAN B.V. op dat moment te vorderen

heeft. Alsdan heeft TINTAAN B.V. tevens het recht op vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente conform lid 3.

5. Alle betalingen door of namens de wederpartij geschieden eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.

6. Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst aan de kant van TINTAAN B.V. prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta-en/ of koerswijzingen, techniek en/ of rechtenorganisaties – mochten voordoen, is TINTAAN B.V. gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij de wederpartij. Indien voornoemde verhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de kosten, heeft ieder van de partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Indien de overeenkomst met meerdere partijen is gesloten, dan is ieder van deze partijen jegens TINTAAN B.V. hoofdelijk verbonden tot betaling van alle vergoedingen en kosten.

8. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van TINTAAN B.V. daartoe aanleiding geeft, is TINTAAN B.V. gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld aan TINTAAN B.V. (aanvullende) zekerheid stelt in een door TINTAAN B.V. te bepalen vorm en/of (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaalt.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van TINTAAN B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Levering

1. De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, en nadat TINTAAN B.V. beschikt over alle door de wederpartij te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens, en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door TINTAAN B.V. is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van TINTAAN B.V. is gesteld.

2. De door TINTAAN B.V. te leveren zaken en/of diensten gelden als geleverd, wanneer deze eenmaal zijn aangeboden, dan wel zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de wederpartij de fabriek of het magazijn van TINTAAN B.V. of door haar ingeschakelde derden hebben verlaten. Het ontvangstbewijs ondertekend door wederpartij of een persoon die wederpartij vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.

3. In geval van niet afname komen reis-, opslag- en overige kosten voor rekening van de wederpartij.

4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij TINTAAN B.V. schriftelijk in gebreke te stellen. overschrijding van levertijden geeft de wederpartij geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien TINTAAN B.V. de te leveren zaken niet binnen een door de wederpartij na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk aangezegde, redelijke termijn alsnog geleverd heeft.

5. Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat de wederpartij met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door TINTAAN B.V. redelijkerwijze verwacht kon worden.

6. TINTAAN B.V. heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

7. Indien is overeengekomen dat de order in fasen zal plaatsvinden, mag TINTAAN B.V. de deellevering die tot een fase behoort, uitstellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.

8. Wanneer de benodigde gegevens voor in de order omschreven controle- of testwerkzaamheden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking van TINTAAN B.V. staan, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.

9. Indien de wederpartij nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de producten dient mede te werken, gelden de producten toch als geleverd vanaf het moment dat zij voor verzending gereed staan.

Artikel 6. Verpakking

1. TINTAAN B.V. levert de producten in een verpakking die afdoende is voor onbeschadigd vervoer met het gekozen transportmiddel. TINTAAN B.V. heeft het recht daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

2. Tenzij bedoeld voor eenmalig gebruik blijft emballage de eigendom van TINTAAN B.V.. De wederpartij dient deze per omgaande te retourneren op de overeengekomen wijze. Niet geretourneerde of beschadigde emballage wordt in rekening gebracht.

Artikel 7. Risico- en eigendomsovergang

1. Het risico voor de door TINTAAN B.V. te leveren zaken is voor de wederpartij vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in artikel 5.2. of artikel 10.3.

2. Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van de te leveren zaken geschieden voor risico van de wederpartij, behoudens ingeval anders is overeengekomen.

3. TINTAAN B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde zaken, totdat al het door de wederpartij aan TINTAAN B.V. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan TINTAAN B.V. is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die TINTAAN B.V. tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens TINTAAN B.V.. Een retentierecht komt de wederpartij in geen enkel geval toe.

4. Wanneer wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is TINTAAN B.V. gerechtigd het verrichtte ongedaan te maken en/of zaken terug te (doen) nemen. wederpartij verleent TINTAAN B.V. hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n), waarin het verrichtte of geleverde zich bevindt, en verplicht zich TINTAAN B.V.  hiertoe alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan wederpartij een boete van € 500,00 per dag verbeurt, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

5. De wederpartij is verplicht TINTAAN B.V. direct schriftelijk te melden, indien en voor zover derden rechten doen gelden op het door TINTAAN B.V. verrichtte of geleverde, voor zover dat (nog) niet zijn eigendom is. Ook is de wederpartij verplicht mededeling te doen aan de derde van het eigendom van TINTAAN B.V.. Mocht later blijken, dat de wederpartij niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan TINTAAN B.V. verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van TINTAAN B.V. om daarnaast volledige schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

Artikel 8. Afname en keuring

1. De wederpartij is gehouden tot afname op het moment, waarop de te leveren zaken voor vervoer of verzending gereed staan.

2. De wederpartij zal het product keuren binnen uiterlijk veertien dagen na de levering als bedoeld in artikel 5.2. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

3. Indien de wederpartij niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan afname gelden de zaken in afwijking van het bepaalde bij artikel 5 als geleverd op het tijdstip dat afname door TINTAAN B.V. mocht worden verlangd of verwacht.

4. TINTAAN B.V. heeft jegens de wederpartij recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering of vertraging in de keuring of afname.

Artikel 9. Reclames en garanties

1. De wederpartij is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door TINTAAN B.V. van de overeenkomst onverwijld na constatering aan TINTAAN B.V. mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee (2) dagen aan TINTAAN B.V. schriftelijk te bevestigen. Indien wederpartij daarmee in verzuim blijft, wordt TINTAAN B.V. geacht aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Indien de wederpartij een mogelijk gebrek of een mogelijke tekortkoming redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken binnen de in lid 1 gestelde termijn, is de wederpartij gehouden om van het gebrek of de tekortkoming onverwijld schriftelijk aan TINTAAN B.V. mededeling te doen, uiterlijk binnen acht (8) dagen, te rekenen vanaf het moment dat TINTAAN B.V. het gebrek of de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechtsgeldig beroep meer kan doen op enige tekortkoming of enig gebrek.

3. Klachten omtrent de hoogte van het factuurbedrag moeten per omgaande en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk en rechtstreeks bij TINTAAN B.V. zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij zijn recht om bezwaar te maken over de hoogte van het factuurbedrag is komen te vervallen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van TINTAAN B.V. leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de wederpartij afgesloten evenementenverzekering aanspraak geeft. De wederpartij is verplicht een dergelijke verzekering af te sluiten.

2. Indien door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor TINTAAN B.V. aansprakelijk is, dan is die

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door TINTAAN B.V.  afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat TINTAAN B.V. in verband met die verzekering draagt.

3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de hiervoor genoemde verzekeringen plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van TINTAAN B.V., uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot de op dat moment door TINTAAN B.V. bij de wederpartij in rekening gebrachte en betaalde facturen, verbonden aan de desbetreffende overeenkomst, tot een maximum van

€ 100.000,00-.

4. TINTAAN B.V.  is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. TINTAAN B.V. is tevens gerechtigd, zonder voorafgaand overleg met de wederpartij, (mede) namens de wederpartij een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

5. TINTAAN B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat TINTAAN B.V. is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TINTAAN B.V. kenbaar behoorde te zijn.

7. Aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, wordt alleen aanvaard indien zij is veroorzaakt door met leiding belaste personen van TINTAAN B.V..

8. Elke aanspraak van een wederpartij van TINTAAN B.V. dient schriftelijk en gemotiveerd, onder overlegging van relevante bewijsmiddelen, te worden ingediend bij TINTAAN B.V., binnen één maand nadat de feiten en omstandigheden waarop de aansprakelijkstelling is gebaseerd, zijn voorgevallen. Alle aanspraken die niet op voornoemde wijze of binnen voornoemde termijn bij TINTAAN B.V. zijn ingediend, komen te

vervallen.

9. De wederpartij vrijwaart TINTAAN B.V. volledig tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van met leiding belaste personen van TINTAAN B.V.. De wederpartij zal TINTAAN B.V. ter zake op eerste verzoek volledig schadeloos stellen.

10. Indien de wederpartij aan TINTAAN B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11. Overmacht

1. In geval van overmacht zal TINTAAN B.V. zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van TINTAAN B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van TINTAAN B.V. jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van TINTAAN B.V. kan worden verlangd.

2. Onder overmacht in die in van lid 1 wordt verstaan:

 • niet toerekenbare tekortkoming van TINTAAN B.V. of van personen waarvan TINTAAN B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van TINTAAN B.V.; alsmede
 • werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingsproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het koninklijk huis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van TINTAAN B.V., storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/ of oorlogsdreiging.

3. Voor het geval sprake is van toerekenbare tekortkoming door wederpartij, is het bepaalde in artikel 6:75 BW uitgesloten en is de wederpartij derhalve gebonden om iedere door TINTAAN B.V. geleden schade te vergoeden, onverminderd iedere andere verplichtingen van de wederpartij en zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 12. Auteursrechten, geheimhouding en overdraagbaarheid

1. TINTAAN B.V. behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.

2. TINTAAN B.V. zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door TINTAAN B.V. ontwikkelde programmatuur/materialen inbreuk maakt/maken op een in Nederland geldend auteursrecht.

3. De wederpartij zal TINTAAN B.V. vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen e.d. inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht.

4. Het is de wederpartij verboden de door TINTAAN B.V. geleverde zaken te verhuren, in bruikleen af te staan, te kopiëren, te reproduceren, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, van een andere merknaam of verpakking te voorzien of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren, zonder uitdrukkelijke toestemming van TINTAAN B.V.. Bij overtreding hiervan verbeurt de wederpartij een boete van € 11.500,00 per overtreding, onverminderd het recht van TINTAAN B.V. om daarnaast alle

nog lopende contracten te ontbinden, waarbij TINTAAN B.V. gerechtigd is het tot dan toe geleverde/verrichtte pro rata aan wederpartij te factureren, en volledige schadevergoeding/winstderving te vorderen conform het bepaalde in artikel 17.

5. Het is de wederpartij niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met TINTAAN B.V. gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van TINTAAN B.V..

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door TINTAAN B.V. geleverde en zich bij/onder de wederpartij bevindende zaken blijven eigendom van TINTAAN B.V., tot het moment dat de wederpartij alle vorderingen van TINTAAN B.V. heeft voldaan. Het hiervoor genoemde eigendomsvoorbehoud geldt ten aanzien van vorderingen van TINTAAN B.V. betreffende tegenprestaties voor de door TINTAAN B.V. aan de wederpartij krachtens overeenkomst te leveren of geleverde zaken en diensten, of te verrichten of verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht TINTAAN B.V. onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. Het niet voldoen aan het hiervoor gestelde vormt een reden voor onmiddellijke opzegging door TINTAAN B.V..

4. De wederpartij van TINTAAN B.V. verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vandalisme, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TINTAAN B.V. ter inzage te geven.

5. Door TINTAAN B.V. geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval TINTAAN B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TINTAAN B.V. of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TINTAAN B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 14. Annulering

1. Indien de wederpartij een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft TINTAAN B.V. het recht de wederpartij annuleringskosten van minimaal een bedrag van € 250,00 in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema over de nettokoopprijs (excl. BTW) worden berekend:

 • meer dan 3 maanden voor de overeengekomen

leveringsdatum een percentage van 40 %;

 • meer dan 2 maanden voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 50 %;
 • meer dan 1 maand voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 60 %;
 • korter dan 1 maand voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 70 %;
 • korter dan een week voor de overeengekomen
 • leveringsdatum een percentage van 80 %.

c. indien de door TINTAAN B.V. werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de in lid 1 genoemde percentages, zullen de annuleringskosten de werkelijk gemaakte kosten bedragen.

2. Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order na (gedeeltelijke) levering, dan wel bij speciaal voor wederpartij gefabriceerde zaken en/of bestelde koopdelen kan niet worden voldaan.

3. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven geldt als datum van annulering.

Artikel 15. Medewerking wederpartij

1. De wederpartij zal TINTAAN B.V. steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke TINTAAN B.V. noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

2. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen, dat de omgeving waar TINTAAN B.V. haar werkzaamheden verricht, c.q. de plaats(en) waar de geleverde zaken worden aangebracht, in

overeenstemming is (zijn) met de door TINTAAN B.V. gestelde veiligheidseisen, eisen van bereikbaarheid, elektriciteitsaanvoer e.d. en dat deze vereisten gedurende de installatie/montage

bij voortduring in stand worden gehouden.

3. Indien voor plaatsing van het geleverde toestemming en/of (bouw-) vergunning nodig zijn, draagt de wederpartij tijdig zorg voor de verkrijging ervan. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming en vergunningen komt geheel voor risico van de wederpartij. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het geleverde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van de wederpartij, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door TINTAAN B.V. zijn voldaan.

Artikel 16. Opzegging

1. De wederpartij is niet gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen. Indien de wederpartij deze overeenkomst desalniettemin en om welke reden dan ook opzegt, zal iedere overeengekomen vergoeding volledig aan TINTAAN B.V. verschuldigd en direct opeisbaar zijn.

Artikel 17. Ontbinding en opschorting

1. Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, of wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden, heeft TINTAAN B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en interesten. De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vragen.

2. De post „gederfde winst“ bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 250,00 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs.

Artikel 18. Conversie van bepalingen

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

2. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

Artikel 19. Geschillen

1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg of door arbitrage tot een oplossing worden gebracht.

2. Indien partijen niet tot een oplossing komen zullen de geschillen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks schriftelijk en aangetekend verklaart.

© 2024

Thema door Anders Norén